Den Intellektualiserede Kristendom - er den udgivne
bog tro mod sit manuskript?

Som det vil være mange bekendt, er bogen Den Intellektualiserede Kristendom (DIK) en bog udgivet af Martinusinstituttet efter Martinus’ død. Den er udgivet i Martinus’ navn og fremstår som en del af Martinus’ samlede værk - Det Tredie Testamente.

Mange interesserede har i kraftige vendinger kritiseret, at dette værk overhovedet er blevet udgivet, for Martinus kan citeres flere gange for at have sagt og stærkt understreget, at han ikke ønskede, at de ufærdige manuskripter skulle udgives efter hans død.

Mischa Lim talte med Martinus på hans dødsleje, og Mischa refererer Martinus for at sige: “Der skal ikke udgives mere, det er færdigt, som det er” (citeret efter hukommelsen).

På et Rådsmøde 22. januar 1974 udtalte Martinus følgende:

Jeg tror ikke, man skal forsøge at lade nogen lave mine ufærdige manuskripter færdige. Men hvis man kan forstå, hvad jeg mener, må de udgives i ufuldstændig form.

Bl.a. baseret på, hvad der lige er nævnt, er min egen personlige mening, at der er grund til at skelne mellem at UDGIVE og at give ADGANG til.

Med mit kendskab til Martinus mener jeg at kunne forstå, at ingen er særligt begunstiget af forsynet. Af den grund skal ingen personer have særlige privilegier med hensyn til adgang til materiale, som er relevant for og del af Martinus’ værk.

Personlig ser jeg ikke noget uoverkommeligt dilemma her. Jeg mener, at man udmærket kan give adgang til ufærdigt materiale, uden at dette gøres i form af en egentlig udgivelse.

Med andre ord mener jeg, at det er ok at give adgang til disse manuskripter, eftersom nogen - MI - allerede HAR denne adgang. Men på den anden side mener jeg, at det er aldeles forkert at give denne adgang i form af en egentlig ‘udgivelse’ og da slet ikke en udgivelse I MARTINUS’ NAVN, endda som en del af DET TREDIE TESTAMENTE.

Ovenstående rådsmødeudtalelse indikerer jo i hvert fald, at ingen må FÆRDIGGØRE eller REDIGERE i de ufærdige manuskripter. Dette harmonerer jo også med talrige udtalelser fra Martinus om, at absolut INTET må ændres i værket. “End ikke et komma må ændres eller rettes”.

I tilfældet DIK er vi mange, som har efterspurgt adgang til manuskripterne til denne bog, men disse manuskripter nægter Martinusinstituttet fortsat adgang til.

I tiden umiddelbart efter udgivelsen af DIK var det muligt at få Martinusinstituttet til udlevere kopier af enkelte sider af disse manuskripter, men denne “service” yder Martinusinstituttet ikke længere.

Forklaringen på ophøret af denne service, som Martinusinstituttet ellers burde yde med glæde, skal nok søges i det faktum, at undertegnede i artikler (følg dette link.) viste, at det kun var via inspektion af selve manuskriptet, at det kom frem, at begrebet 0X, som blev introduceret i DIK, ikke stod i selve den maskinskrevne del af manuskriptet, men VAR TILFØJET I HÅNDEN. Denne kritik var åbenbart for meget for Martinusinstituttet, så siden har de pure nægtet af udlevere kopier af disse manuskripter.

Men på det tidspunkt, hvor Martinusinstituttet udleverede manuskriptsiderne, hvor 0X bliver nævnt, lykkedes det at få nogle flere kopier. Jeg har ikke tidligere brugt ressourcer til nøje at gennemgå andre af disse sider end dem vedrørende 0X, idet de jo taler for sig selv i retning af, at enhver må kunne sige sig selv, ved at kigge på dem, at DIK er et GENNEMREDIGERET VÆRK, SOM ALDRIG BURDE VÆRE UDGIVET I MARTINUS’ NAVN SOM DEL AF HANS VÆRK.

På grund af den verserende retssag har disse manuskriptsider af letforståelige grunde fået fornyet aktualitet, idet Martinusinstituttet jo om deres nyudgivelser indstændigt påstår, at de INTET ÆNDRER. (Eller som de ofte formulerer det: De ændrer i FORMEN men ikke i INDHOLDET, hvilket efter min bedste forståelse er logisk volapyk. En ændring i formen vil ALTID ændre i indholdet. Mere eller mindre, nogen gange så lidt, at man fristes til at tro, at ændringen ikke ændrer).

Jeg har nu taget fat på at gennemgå de enkelte manuskriptsider og vil efterhånden lægge resultaterne ud, så vi alle kan se dem.

Jeg er gået rimelig grundig til værks, men jeg kan have taget fejl i nogle af mine observationer, hvilket jeg i så fald vil beklage.

Den første manuskriptside har sidenummeret “8”, og resultatet heraf vises her.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

En af de helt store overraskelser på denne enkelte manuskriptside er, at det viser sig, at Martinus i manuskriptet nævner begrebet GULDGLORIEN - som han også omtaler i sin sidste offentlige tale i anledning af sin 90-års fødselsdag. De, der kender denne tale, vil ikke kunne undgå at huske, at Martinus i nogle sekunder ganske enkelt bryder sammen, da han skal nævne dette begreb, som fik ham til at tænke tilbage på sin store kosmiske oplevelse, da han var 30 år, og som gav ham begavelsen til at skabe sine kosmiske analyser.

MEN i DIK er dette begreb - tillige med begrebet “det gyldne lys” - ganske enkelt UDELADT!!

Enhver kan jo danne sig sin egen mening, men for mig at se er dette “tilfælde” - sammen med 0X-skandalen - mere end nok til at nære al mulig mistænksomhed over for DIK (og alt hvad der i øvrigt er udgivet eller genudgivet efter Martinus’ død).

Hvis DIK er normen for, hvordan Martinusinstituttet tillader ændringer og redigeringer i Martinus’ værk, bør enhver kunne se nødvendigheden i den fulde og uhindrede adgang til ethvert uændret kildedokument til Martinus værk.

Som det vil kunne konstateres, er mange af disse manuskripsider fyldt med håndskrevne tilføjelser og udstregninger. Og i mange tilfælde bærer resultatet i form af DIK præg at "det bedste gæt". Alt i alt må disse manuskriptsider anses for ufærdige kladder, som der ikke er grundlag for at forsøge at sammenskrive til ”færdige” bogsider. Og da slet ikke af personer, som ikke er i nærheden af at besidde Martinus’ høje bevidsthedsniveau. Det er slet og ret en skændsel.

Søren Ingemann Larsen /18. marts 2015 (opdateret 9. april 2015)

------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '9'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Særlige bemærkninger: Som det ses, er den første halve side domineret af et afsnit, som i manuskriptet simpelthen er STREGET UD. Og alligevel er det medtaget i DIK, og den bog tillægges nu Martinus som forfatter.

Søren Ingemann Larsen /19. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '10'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Særlige bemærkninger: Som det ses, findes der på denne manuskriptside noget, som helt klart virker som om, det er formuleret som en slags indholdsfortegnelse, hvor punkterne ikke er egentlige grammatiske sætninger. Disse er i DIK omformuleret til egentlige sætninger.

Ingen kan vide, om Martinus ville ønske en sådan manipulation. Under alle omstændigheder er dette udtryk for en REDAKTION.

Søren Ingemann Larsen /19. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '11'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Søren Ingemann Larsen /19. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '12'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Søren Ingemann Larsen /20. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '13'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Søren Ingemann Larsen /20. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '147'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Søren Ingemann Larsen /20. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '148'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Søren Ingemann Larsen /20. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '149'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Søren Ingemann Larsen /20. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '150'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Søren Ingemann Larsen /24. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '151'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Søren Ingemann Larsen /24. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '174.B.'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Søren Ingemann Larsen /27. marts 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '175.B.'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Særlige bemærkninger: I håndskriftet er tilføjet lodret i øverste venstre hjørne noget, der kunne tolkes som ”Det immaterielle Noget vil vi herefter udtrykke som ”X-X””. Hvordan Martinus havde tænkt sig at inkorporere denne sætning i teksten, forbliver ren spekulation. Men i den endelige bogtekst ses der blot bort fra denne håndskrevne tilføjelse. Den nævnes ikke engang i en note.

Det er præcis en af grundene til, at man ikke skal ændre i tekster, man ved, man ikke fuldt ud forstår. Da redaktørerne tydeligvis ikke har forstået meningen med "X-X", har man blot SPRUNGET DET OVER !! - og ladet som om det ikke var der !!

Søren Ingemann Larsen /07. april 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '176.B.'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Særlige bemærkninger: Dette er den "famøse" side, hvor begrebet 0X introduceres, uden at det i DIK bliver oplyst, at dette 0X IKKE STÅR I DEN MASKINSKREVNE MEN KUN I HÅNDSKREVNE TILFØJELSER.

Som det ses, er det højst usikkert, om Martinus har ønsket dette fremmede begreb indført i den endelige tekst, og teksten er fyldt med usikkerheder. Den kan kun karakteriseres som en helt ufuldstændig kladde.

Nå 0X har fået en plads i DIK, er det svært at se, hvorfor X-X (se ovenfor) ikke er kommet med.

Søren Ingemann Larsen /08. april 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '177.B.'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Søren Ingemann Larsen /09. april 2015

-------------------------------------------

Her er en sammenligning med hvad der står på manuskriptsiden med sidenummeret '177.B.'.

Selve manuskriptet ses her.

Resultatet af gennemgangen ses her.

Særlige bemærkninger: Ordene "ikke ved Bibelens Adam" kan såvidt jeg da kan se ikke udledes af noget af det i hånden tilføjede og må i så tilfælde anses som EN TILFØJELSE, SOM INTET GRUNDLAG HAR I MANUSKRIPTET.

Søren Ingemann Larsen /09. april 2015

-------------------------------------------