Liste med fejltrin begået af Rådet og Martinus Institut
efter Martinus’ bortgang
af Ingemar Fridell

 1. Historien om ”Klintegården (BP-huset)”.

 2. Rådet satte en stopper for en stor planlagt udstilling med symboler på Göteborgs Stadsbibliotek.

 3. Rådets ubetænksomme og ligegyldige håndtering af Martinus' personlige ejendele. Herunder antikvarisk salg af Martinus' personlige bøger og forskellige numre af 'Det Bedste', hvor Martinus havde markeret de artikler, som han havde læst.

 4. ”Vinterskolen” og Rådets modarbejdelse af den.

 5. Da det allerførste undervisningsprogram blev lanceret på Klint efter den grundmodel, der stadig gælder, afviste MI at trykke programmet. Medarbejderne måtte sætte det hele op med skrivemaskine, klippe og klistre, indsætte et kort mv. for derefter at fotokopiere programmet. MI ville ikke hjælpe.

 6. Chikane imod Rolf E., hvilket resulterede i, at han forlod Rådet og sin post som undervisningsansvarlig inden for rammerne af MI.

 7. Afskedigelsen af Harald Berglund som undervisningsansvarlig.

 8. Sammensætning af en tendentiøs og forudindtaget "Samarbejdsstruktur" i bogform.

 9. Mangeårige studiegrupper i Klint baseret på Rådets “Samarbejdsstruktur”.

 10. Tidlige forsøg på at reformere Kosmos med nye kreative idéer fra yngre medarbejdere blev besvaret med fuldkommen passivitet fra Rådets side, hvilket resulterede i at den daværende redaktør bed sig enevældigt fast i mange årtier.

 11. Systematisk mørklægning af Martinus’ egenhændigt valgte titel Det Tredie Testamente til fordel for den gamle betegnelse "Kosmologi" i stedet.

 12. Afskedigelsen af Mischa Lim og retssagen imod ham.

 13. Omdannelsen af MI til en erhvervsdrivende virksomhed.

 14. Akkumulering af formue “i bunke”, men i form af bundne aktiver, der ikke kan anvendes, og med "sikkerhedskapital” som begrundelse. At lægge penge til side “i bunke” er direkte imod Martinus' instruktioner.

 15. Historierne om MI’s revisor Finn B.

 16. Ændring af fondens vedtægter, så de tilpasses erhvervslivets krav. Herunder også obligatoriske paragraffer, som ikke måtte ændres.

 17. Ændring af den vigtige formålsparagraf i 1996, 2001, 2014 og 2017 om at værket skal bevares uændret! Martinus skrev i paragraf 9, at rådet ALDRIG måtte ændre den. Den oprindelige § 3, stk. 1 er i 2017 blevet til § 5, stk. 3, og teksten er ændret: I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden UDELUKKENDE (”udelukkende” er fjernet!) tjene det ALMENNYTTIGE (”almennyttige” er fjernet!) formål at bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side, oplyse om Martinus’ værker, og gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, SALG (”salg” er tilføjet!), oversættelse og undervisning i betryggende form OG VED UDDELINGER OG TILSKUD TIL DISSE AKTIVITETER (den sidste del af sætningen er tilføjet). FONDEN KAN TIL OPNÅELSE AF FORMÅLET ERHVERVE FAST EJENDOM OG ETABLERE DATTERSELSKABER (sætningen er tilføjet!).

 18. Som en følge af, at MI er defineret som en erhvervsdrivende virksomhed med overskudskrav, er det blevet urimeligt dyrt for gæster og især frivillige medarbejdere at hjælpe i sommersæsonen i Klint. Dette ikke mindst i lyset af boligernes mangelfulde standard i forhold til moderne krav.

 19. De frivillige medarbejdere, der hjælper til i sommersæsonen i Klint, skal i princippet betale for at arbejde. De betaler for kost – det gælder også køkkenmedarbejderne der tilbereder maden – da det efter forretningsprincippets kriterier kategoriseres som “ubetalte ydelser”! Betaling for kost er vel at mærke obligatorisk for alle medarbejdere, selv hvis man vælger at lave sin egen mad. Mange, der ønsker at komme til Klint om sommeren og arbejde som frivillig, er af den grund afskåret fra det, fordi de ikke har råd.

 20. De medarbejdere, der hjælper med praktiske opgaver, har gratis adgang til en del af undervisningsudbuddet, men skal selv betale, hvis de ønsker at følge undervisning ud over den tildelte kvote. Underviserne derimod har gratis adgang til alt inden for undervisning.

 21. Revision af den kosmisk bevidste Martinus' originaltekster langt ud over typografiske fejl og rene tastefejl.

 22. Beslutningen om at kun de reviderede udgaver skal gælde som MI's officielle tekster i forbindelse med salg, studier og oversættelse til fremmede sprog.

 23. MI har som følge heraf undladt at tilgængeliggøre Martinus’ uændrede udgaver på trods af, at det er instituttets primære opgave at bevare værket uændret. Kun gennem et stort pres i forbindelse med retssagen udgav MI til sidst alle bind af Livets Bog i førsteudgaven, men med en opfordring i forordet til læseren om i stedet at læse de reviderede udgaver. Alle andre bøger er kun tilgængelige i reviderede udgaver. I den uændrede udgave af Livets Bog kan de enkelte bind ikke købes enkeltvis, men kun samlet i form af alle syv bind, hvilket er en stor omkostning for køberen.

 24. Betydelige mangler i den videnskabelige håndtering af reviderede og posthume skrifter lavet af uvidende, "glade amatører".

 25. Destruktion af originale sæt af Livets Bog samt et stort antal bøger oversat til esperanto, som øjensynligt ikke har værdi for MI, men som andre ville kunne have haft glæde af.

 26. Delvis blokering af udskiftningprincippet i Rådet og tilladelser til at rådsmedlemmer kan blive siddende i langt flere år end angivet i de oprindelige vedtægter. Formanden har siddet i mere end 40 år!!

 27. Ansættelse af en direktør på MI trods Martinus' instruktioner imod sådanne udnævnelser.

 28. Overtagelsen af Moskildvad trods Sam Zinglersens vilje og imod Martinus' ønske.

 29. Martinus har givet klare instruktioner om ikke at føre retssager. Retssagen mod "4K" blev startet på trods af disse instruktioner.

 30. Anvendelse af et anslået beløb på 4 mio. kr. til advokatregninger uden at informere gavegiverne om denne betydelige udgiftspost i strid med Martinus’ instruktioner.

 31. Udgifterne til advokatregninger på 4 millioner danske kroner optræder ingen steder i MI’s regnskab! Det fremgår ikke af regnskabet, hvor pengene kommer fra, og hvor stort det reelle beløb er.

 32. MI har tiltvunget sig over 2 millioner kroner fra de dømte i 4K, hvoraf tre personer er pensionister.

 33. Rådet har under retssagen givet advokater frie hænder til gentagne gange at true og chikanere alle grupper, der ud fra ”det frie initiativ" har igangsat aktiviteter uden for MI’s rammer.

 34. Rådet har gentagne gange chikaneret Jan Langekær ved at stille barske vilkår og kræve en minutiøs og meget detaljeret redegørelse for alle hans udstillingsaktiviteter samt alle kursus- og foredragsaktiviteter.

 35. Indførelsen af obligatorisk "loyalitets-ed", som skal aflægges af dem, der ønsker at være medarbejdere inden for MI’s rammer (personligt har jeg aldrig lovet sådan noget). Frivillige medarbejdere må altså underskrive en kontrakt, hvilket er imod Martinus’ erklærede vilje: "Alle foretagender indenfor mit arbejde er baseret på fri udvikling. Dette vil igen sige, at deltagerne i dette arbejde, ikke på nogen som helst måde er knyttede sammen ved ydre fysiske foranstaltninger, såsom kontrakter, aftaler eller medlemskort (...). Her er intet medlemskort, ingen kontrakt eller aftale nødvendig." (Kosmos nr. 7, 1934, her citeret fra Samarbejdsstrukturen (1992, 2003))

 36. Forbud for medarbejdere mod at hjælpe til i forbindelse med aktiviteter uden for MI’s rammer, der betragtes som "konkurrerende virksomheder”.

 37. Nærlæsning af alle indlæg skrevet på sociale medier og ligeledes i privat korrespondance. Alle Martinus-interesserede er "meningsregistrerede”, og det er vurderet i hvilket omfang de sympatiserer med Rådets politik.

 38. Udpræget flokdannelse og "kammerateri” der har resulteret i en sekterisk ånd inden for alle MI's aktivitetsområder.

 39. Overtagelsen af et privat Facebook-forum uden at spørge medlemmerne om tilladelse til det. Det skal understreges, at medlemmerne inden overtagelsen har skrevet og kom-menteret tusinder og atter tusinder af opslag, der nu er dukket op og bevaret i MI’s offi-cielle forum uden skribenternes udtrykkelige samtykke.

 40. Indførelse af streng censur i det overtagne forum. ”Tavshedskultur” gælder for alle kommentarer, der anses at vedrøre Rådets “private” anliggender.

 41. Åbenbar flokmentalitet med favorisering og sympati for alle, der tænker i de samme baner som Rådet med dets gammeldags, autoritære politik og udprægede antipati mod og undervurdering af alle, der tænker anderledes end det selv.

 42. Rådet har udviklet virtuositet i at besvare henvendelser og breve med en dårligt skjult uvenlig, arrogant og bureaukratisk tone, og hvor det faktuelle indhold bliver sat i baggrunden og undertiden fuldstændig ignoreret.

 43. Rådet har også udviklet en virtuositet i at udtrykke "halve løgne" og "halve sandheder" udadtil, og hvor fakta forties eller manipuleres til fordel for Rådet.

 44. Afskedigelse af en lang, lang række af “ubekvemme”, men højst kompetente medarbejdere gennem alle årene, som ikke ubetinget underkaster sig Rådets tankegang.

 45. Der er eksempler på, at kritiske medarbejdere har fået forbud mod at komme på Centeret i Klint og på Instituttet.

 46. Forud for disse afskedigelser har der ofte været nedværdigende "forhør" udført af repræsentanter for MI.

 47. Oprettelse af lønnede stillinger til rådsmedlemmer, der nu får lov til at "sidde på to stole" uden hensyntagen til den interessekonflikt, der dermed opstår, hvilket må betegnes som en form for korruption.

 48. Afslutningsvis skal det pointeres, at Rådets medlemmer bør studere de såkaldte rådsreferater i deres oprindelige form i stedet for at tage udgangspunkt i en tendentiøst sammensat "Samarbejdsstruktur".


/Ingemar Fridell, Nyhamnsläge, Sverige 25. juni 2022, revideret 24. juli 2022

Oversat fra svensk af Jes Arbov