Rådet for Martinus Institut - en foreløbig status

Rådet har den 11. april 2022 skrevet følgende til Jan Langekærs fond, Det Tredie Testamente:

Dette er et svar på Jan Langekærs nedenstående mail dateret 29. marts 2022, som handler om, under hvilke omstændigheder rådet og Jan Langekærs fond kan mødes fysisk:Som det ses ønsker Jan at mødes med det SAMLEDE råd, og ikke kun et par repræsentanter for rådet. Dette krav synes ikke at være urimeligt, når rådet har kørt en årelang retsproces mod blandt andre Jan Langekær, med det resultat at de sagsøgte har betalt 2 millioner kroner til instituttet som følge af, at de sagsøgte blot søgte at opfylde den betingelse, Martinus har stillet til rådet, og som rådet ikke har ønsket at opfylde, nemlig at stille Martinus' værk til rådighed i UÆNDRET form.

Jan Langekær ønsker tillige at drøfte andre for Sagen relevante spørgsmål, såsom Jacob Kølle Christensens klage til Erhvervsstyrelsen over nepotisme i rådet.

Som det ses i rådets svar af 11. april 2022 ønsker rådet ikke et møde, hvor hele rådet deltager, men mener åbenbart at være kommet Jan Langekær rimeligt i møde ved at øge antallet af deltagere i mødet fra 2 til 3 (!).

Derudover ønsker rådet kun at diskutere de emner, som rådet anser for relevante for det selv, nemlig håndhævelsen af de "rettigheder", som rådet mener at have som følge af den nu afsluttede retssag i landsretten.

Man vil dog gerne "undersøge", hvordan man kan "understøtte" oplysningsarbejdet "i overensstemmelse med Instituttets rettigheder og Martinus' anvisninger og ønsker på dette område". Bemærk den prioriterede rækkefølge: Rådets JURIDISKE rettigheder går forud for Martinus' anvisninger og ønsker.

Rådets "åbenhed" strækker sig altså kun til, at man vil mødes om administrationen af instituttets ophavsret, men ikke om andre for Sagens interesserede relevante spørgsmål. Sådanne spørgsmål ønsker man kun at adressere i form af en ensidigt styret information, nemlig på rådets - "vores" - hjemmeside.

Er dette i Martinus' ånd? - Næppe.

Det svar fra Erhvervsstyrelsen, som rådet omtaler, kan findes her:

2021-10-16-til-erhvervsstyrelsen

Som det fremgår af dette svar, som vi har fået adgang til via aktindsigt, ønsker Erhvervsstyrelsen ikke at foretage sig noget i anledning af klagen fra Jacob Kølle Christensen. Om Jacob Kølle Christensen vil være tilfreds med det, får vi se.

Men status er, at rådet har fået 100% opbakning fra både landsret og erhvervsstyrelse til at gøre, hvad rådet vil, med Martinus' anvisninger. Hverken erhvervsstyrelse eller landsret ønsker at gå ind i sagen om Martinus' ønske om bevarelsen af sit værk i uændret form. Myndigheder og domstole vasker hænderne og tørrer sagen af på hinanden: Landsretsdommen henviser til erhversstyrelsen og erhvervstyrelsen henviser til domstolene. Det er en grotesk moderne udgave af historien om at "løbe fra Herodes til Pilatus". Resultatet er, at vi må konkludere, at Martinus juridisk set er RETSLØS. Rådet kan gøre absolut ligegyldigt hvad rådet ønsker.

Som erhvervstyrelsen så rammende udtrykker det, er rådet eller fonden nok de bedste til at vurdere, hvordan Martinus' ønsker og anvisninger skal forstås og administreres.

Det er en lektion til os alle: de kosmiske love står over de sekulære love, og vi kan egentlig blot vente på, at karmaen bliver udløst.

Og god påske. Vi venter på, at Martinus genopstår på sit institut.


/Søren Ingemann Larsen - 17. april 2022