I anledning af Instituttets nylige genudgivelse af
førsteudgaverne af Livets Bog

Nyheden om udgivelsen præsenteres på martinus.dk som vist nedenfor. Præsentationen kan også nås ved dette link

Denne præsentation fortjener nogle kommentarer, idet den tegner et på mange måder falsk og bevidst fortegnet billede - et skønmaleri - af virkeligheden.

Her er først præsentationen. Derefter præsentationen ledsaget af mine kommentarer.

-----------------------

Historisk førsteudgave af Livets Bog
19.06.2019

Martinus Institut er glad for at kunne tilbyde den historiske førsteudgave af Livets Bog.

Allerede i 2009 uploadede instituttet originalmanuskriptet og førsteudgaven til Livets Bog til online læsning på Instituttets hjemmeside. Vi har desuden løbende solgt den antikvariske førsteudgave på Instituttet. Men i dag har vi ikke flere eksemplarer af første bind, og vi har i en periode derfor måtte henvise til biblioteker og antikvariater. Da Instituttet i 2018 har modtaget en større arv, var der råd til at genoptrykke førsteudgaven.

Udgivelsen respekterer Martinus' ønsker til layout. Således er på smudsomslagets forside vist Martinus' symbol 23 og på bagsiden symbol 19. Desuden bærer smudsomslaget bøgernes hovedtitel "Det Tredje Testamente" og på bøgernes hardcoveromslag er stjernesymbolet præget i guld. Bøgerne er trykt i den sædvanlige gode kvalitet hos Narayana Press.

Denne udgivelse er en faksimileudgave og et fotografisk genoptryk af førsteudgaven af Livets Bog.

I førsteudgaven forekommer mindre fejl i teksten, hvoraf de fleste er sættefejl, der er opstået ved manuskriptets omsætning til bogtryk. Nogle af fejlene blev rettet i Martinus' tid, hvor bøgerne blev genudgivet flere gange, men de fleste blev først rettet i 2011-14, da Instituttet genudgav Livets Bog 1-7 efter en grundig sammenligning af teksten med originalmanuskriptet.

En liste over de mest betydende fejl og rettelser kan ses på rettelsesbladet, der findes bagest i hver bog. En komplet liste over samtlige fejl og rettelser kan ses på Martinus Instituts hjemmeside, hvor der også er en grundig redegørelse for arbejdet med genudgivelsen i 2011-14.

Farverne på symbolerne i førsteudgaven er ikke helt de samme som i de nye udgaver fra 2011-14, idet Martinus i 1979 besluttede at revidere standarden for de seks grundenergifarver.

Livets Bog 1-7 blev i 1981-85 genudgivet på Borgens Forlag med fællestitlen Det Tredie Testamente, og symbol nr. 23 og 19 blev indsat på henholdsvis omslagets for- og bagside.

Denne faksimileudgave udgives for dem, der ønsker at læse Livets Bog i oprindelig opsætning og med gammel retskrivning.

Til studiebrug anbefaler Instituttet den seneste reviderede udgave af Livets Bog, der indeholder de ovenfor nævnte rettelser og korrektioner til tekst og symboler.

Den historiske førsteudgave kan købes i vores webshop og kan som sagt også læses online på Martinus Instituts hjemmeside.

Martinus Institut juni 2019

-----------------------

Herefter præsentationen ledsaget af mine kommentarer indrykket:

Som sagt har instituttet i de seneste ca. 20 år været kritiseret for ikke at udgive det uændrede værk. Dvs en version af værket, som dokumenterbart ikke indeholder ændringer, som ikke er godkendt af Martinus.

Den eneste udgave, som fuldtud opfylder dette kriterium er førsteudgaverne, og som bekendt ønskede Martinus værket bevaret uændret for eftertiden.

I stedet for dette uændrede værk har instituttet udgivet versioner, som efter Martinus’ bortgang i 1981 er bearbejdet på afgørende punkter, og af gode grunde ikke kan være godkendt af Martinus. Disse bearbejdede udgaver må derfor betegnes som ulovlige, idet de krænker ophavsmandens (Martinus’) testamente og instituttets egne vedtægter.

Udover diverse deciderede rettelser består bearbejdelsen i en opdatering af teksten til moderne retskrivning og et totalt ændret layout, herunder ændret pagineringsprincip.

Som konsekvens af, at instituttet nægtede at udgive en garanteret uændret tekst, var der personer, som på eget initiativ udgav førsteudgaverne uden instituttets godkendelse, hvilket instituttet har besvaret med et søgsmål, som lige nu verserer for Københavns Byret.

Historisk førsteudgave af Livets Bog
19.06.2019

Det har hele tiden været instituttets indstilling, at deres bearbejdede og moderniserede udgaver skulle afløse og overflødiggøre de uændrede førsteudgaver, og dette har instituttet bl.a. gjort ved at betegne førsteudgaverne som de ‘historiske udgaver’. At bruge ordet ‘historisk’ i denne forbindelse er i sig selv besynderligt, men instituttet har dermed villet indikere, at disse oprindelige udgaver var “forældede” og dermed uden interesse. Men det hører vi ikke noget om i præsentationen. Betegnelsen ‘historisk førsteudgave’ er og bliver en besynderlig størrelse. Hvad forskellen er på en ‘førsteudgave’ og en ‘historisk førsteudgave’, får stå hen i det uvisse. Det eneste, ordet ‘historisk’ tilfører, er et forsøg på at reducere udgaven til at være “forældet” og dermed uden interesse.

At et værk i sin oprindelige og første version af et “videnskabeligt” institut skulle anses for at være uden interesse kan i høj grad undre, for er der noget, man inden for enhver videnskab kan enes om, er det, at man skal stræbe efter at kunne gå til kilden.

Martinus Institut er glad for at kunne tilbyde den historiske førsteudgave af Livets Bog.

Efter at man i 20 år har søgt at reducere førsteudgaverne til at være uden seriøs interesse, er man nu pludselig “glad” for at kunne gøre den tilgængelig i bogform.

Hvad denne pludselige kursændring skyldes, melder historien intet om. Da man ikke får bedre forklaringer, kunne en forklaring være, at instituttets advokat har tilrådet instituttet at tilbyde disse udgaver for at styrke sin position i retssagen. At instituttet - uden at forklare hvorfor - pludselig skulle have ændret opfattelse lyder ikke sandsynligt.

Allerede i 2009 uploadede instituttet originalmanuskriptet og førsteudgaven til Livets Bog til online læsning på Instituttets hjemmeside. Vi har desuden løbende solgt den antikvariske førsteudgave på Instituttet. Men i dag har vi ikke flere eksemplarer af første bind, og vi har i en periode derfor måtte henvise til biblioteker og antikvariater. Da Instituttet i 2018 har modtaget en større arv, var der råd til at genoptrykke førsteudgaven.

Det instituttet her undlader at nævne er, at instituttet i første omgang afviste at gøre originalmanuskriptet og førsteudgaven af Livets Bog tilgængelig digitalt.

Manuskriptet, som jeg fik mulighed for at indskanne på instituttet, ønskede jeg skulle være tilgængeligt for alle interesserede, men det afviste instituttet. De ville heller ikke gøre førsteudgaverne tilgængelige digitalt. Jeg lagde herefter både manuskriptet og førsteudgaverne ud på martinus-webcenter.dk, og først derefter lagde instituttet de ud på martinus.dk. Nu roser instituttet sig af selv at have lagt det ud, samtidig med at de har sagsøgt mig for at gøre det, inden de selv besluttede at gøre det.

Som det ses, får vi her en mulig eller påstået forklaring på denne nye udgivelse af første udgaverne. Den skulle være, at man ikke længere kunne levere Livets Bog antikvarisk! - Men dette harmonerer ikke med, at mange i årevis beviseligt er gået forgæves hos instituttet for at få en antikvarisk udgave af disse førsteudgaver. At instituttet “for nylig og lige pludselig” er løbet tør for dem, virker mildest talt usandsynligt. Dette også af den grund, at da førsteudgaverne blev tilgængelige i bogform udenom instituttet i 2010, ophørte jo behovet for at få en antikvarisk udgave.

Instituttet får det til at se ud som om, at man hele tiden gerne har villet give adgangen til førsteudgaverne i bogform høj prioritet, men virkeligheden er, at instituttet hele tiden har afvist at udgive dem.

Det kunne virke som om, at instituttet ved deres nyudgivelse vil prøve at overbevise retten om, at de respekterer Martinus’ ønske om at stille det uændrede værk til rådighed ved at påstå, at man hele tiden har kunnet få det antikvarisk.

Om en dommer vil tage dette for gode varer er da muligt. For mig er det indlysende, at det uændrede og ubearbejdede værk skal være tilgængeligt på mindst lige vilkår som en ændret og bearbejdet version, som jo strider mod Martinus’ testamente.

Instituttet søger endvidere at gøre det til, at man på grund af økonomien ikke har været i stand tilbyde disse udgaver. Dette lyder skingert i forhold til de millioner af kroner, retssagen indtil videre har kostet. Instituttet kunne for længst have trykt disse udgaver for en brøkdel af disse summer og dermed undgået retssagen.

Udgivelsen respekterer Martinus' ønsker til layout. Således er på smudsomslagets forside vist Martinus' symbol 23 og på bagsiden symbol 19. Desuden bærer smudsomslaget bøgernes hovedtitel "Det Tredje Testamente" og på bøgernes hardcoveromslag er stjernesymbolet præget i guld. Bøgerne er trykt i den sædvanlige gode kvalitet hos Narayana Press.

Vi får her indirekte bekræftet, at layoutet i instituttets moderniserede udgaver netop ikke “respekterer Martinus’ ønsker til layout”. Hvordan har instituttet med at lave en udgave, som afviger fra Martinus’ ønsker, samtidig med at de kalder den “original”? -

I øvrigt ønskede Martinus stavemåden ‘tredie’ og ikke ‘tredje’, så dette ønske har man valgt ikke at respektere. Selv om man påstår det modsatte.

Denne udgivelse er en faksimileudgave og et fotografisk genoptryk af førsteudgaven af Livets Bog.

I førsteudgaven forekommer mindre fejl i teksten, hvoraf de fleste er sættefejl, der er opstået ved manuskriptets omsætning til bogtryk. Nogle af fejlene blev rettet i Martinus' tid, hvor bøgerne blev genudgivet flere gange, men de fleste blev først rettet i 2011-14, da Instituttet genudgav Livets Bog 1-7 efter en grundig sammenligning af teksten med originalmanuskriptet.

Instituttet oplyser med stolthed, at man har rettet i Martinus tekst, selv om det af rådsreferater tydeligt fremgår, at der ikke må rettes eller ændres i teksten uden Martinus’ godkendelse. Der er således tale om en åbenlys ulovlighed i forhold til Martinus’ testamente.

En liste over de mest betydende fejl og rettelser kan ses på rettelsesbladet, der findes bagest i hver bog. En komplet liste over samtlige fejl og rettelser kan ses på Martinus Instituts hjemmeside, hvor der også er en grundig redegørelse for arbejdet med genudgivelsen i 2011-14.

Farverne på symbolerne i førsteudgaven er ikke helt de samme som i de nye udgaver fra 2011-14, idet Martinus i 1979 besluttede at revidere standarden for de seks grundenergifarver.

Livets Bog 1-7 blev i 1981-85 genudgivet på Borgens Forlag med fællestitlen Det Tredie Testamente, og symbol nr. 23 og 19 blev indsat på henholdsvis omslagets for- og bagside.

Denne faksimileudgave udgives for dem, der ønsker at læse Livets Bog i oprindelig opsætning og med gammel retskrivning.

Med undtagelse af værkets titel, hvor ‘tredie’ - uden Martinus’ godkendelse - er ændret.

Til studiebrug anbefaler Instituttet den seneste reviderede udgave af Livets Bog, der indeholder de ovenfor nævnte rettelser og korrektioner til tekst og symboler.

Jeg kan ikke finde på bedre måde at kommentere dette afsnit end ved - med Jan Schmidts godkendelse - at aftrykke hans kommentar i et Facebookopslag om emnet:

“Advarsel: Martinus originale udgave. Ikke egnet til studiebrug!!

Vi er overbevist om, at Martinus ikke vidste, hvad han gjorde. Derfor beder vi Gud om at tilgive Martinus for at skrive et værk, som vi ikke kan anbefale til studiebrug.

Heldigvis har vi forbedret Martinus værk med en moderniseret udgave, sådan at det dermed først med denne ændrede udgave, som Martinus ikke har godkendt, er blevet egnet til studiebrug. Vi ved nemlig, hvad vi gør! Og vi anbefaler kun den af os ændrede udgave til studiebrug. Derfor denne advarsel i alle de uændrede udgaver.

Led os ikke i fristelse, men fri os fra Martinus uændrede værker…

“Den der ophøjer sig selv...””

Den historiske førsteudgave kan købes i vores webshop og kan som sagt også læses online på Martinus Instituts hjemmeside.

Martinus Institut juni 2019


………………….


Søren Ingemann Larsen /21. juni 2019