Marjas korrespondance med MI vedrørende
private båndoptagelser af Martinusforedrag
12. april til 12. maj 2013.

Nedenstående kan også nås på martinusportal.se

Frågor till Martinus Institut om copyright av privata ljudupptagningar

Till Rådet för Martinus Institut 12 april 2013

Hej!

Vi har ytterligare frågor angående copyright som inte klart framgår av er sida ”Skydd av verket”

Där kan man läsa att ”Om du vill återge artiklar, texter och symboler i större omfattning, krävs det ett förhandsavtal med Martinus Institut. Kontakta oss på info@martinus.dk

Men det står inget om Martinus föredrag på inspelade privata band, gjorda av privatpersoner eller frågestunder i t.ex. Varnhem och Jönköping.
Så som vi har hört gav Martinus sin tillåtelse att spela in hans föredrag och frågestunder även för privatpersoner. Han gav inga restriktioner till hur dessa skulle få användas.
Så våra frågor blir då:

1. Har vi rätt att lägga ut Frågestunder i Varnhem och Jönköping med korta synopsis av innehållet på svenska, inspelade av privatpersoner som också medverkar på ljudbanden förutom Martinus och för det mesta även Mogens Møller och Sigbritt Therner (som ju alla har lämnat den fysiska världen)?

2. Har vi rätt att lägga ut Martinus föredrag inspelade av privatpersoner under perioden då Martinus tillät det, utan några som helst inskränkande restriktioner, med korta synopsis på svenska av innehållet på ljudbandet?

3. Båda frågorna gäller i icke kommersiellt syfte på vår informationssida.

Om vi har läst rätt på er sida är det oklart om ljudupptagningarna, som menas ingå i verket, är bara de som Martinus Institutet själv har spelat in av Martinus föredrag. Det står ingenstans att det även gäller privata ljudupptagningar av Martinus föredrag och frågestunder inspelade av privatpersoner under den perioden som Martinus tillät att sådant var fritt, utan några som helst inskränkande restriktioner. Kan de privata ljudupptagningarna då rent juridiskt ingå under Martinus Instituts copyrighträtt?

Vi vore tacksamma om ni kunde bringa klarhet i dessa juridiska frågor.

Eftersom vi är vänner av öppenhet och frågan har ett stort allmänintresse för kosmologiintresserade, så lägger vi ut denna fråga i vår blogg på vår sida och vi kommer likaså publicera Martinus Instituts Rådsmedlemmars svar där.

Med vänliga hälsningar

Marja och Anders
Martinusportal – Martinus kosmologi – Tredje Testamentet
http://martinusportal.se/

*******************

2013-04-20 Fortfarande inget svar från institutet efter 8 dagar.
Man får ju hoppas på att de uttnyttjar den juridiska kontakten de har i Köpenhamn och reder ut vad som gäller angående Martinus föredrag på band gjorda av privata människor under den tiden då Martinus tillät all ljudupptagning fritt under hans föredrag. Kan de verkligen ingå under copyrightlagen, är frågan? Det är många som väntar på svar. Om det nu kommer något, det är inte så säkert alla gånger.

*******************

2013-04-26 Idag har vi fått ett svar som vi inte upplever var ett svar:


Kære Marja og Anders,

Tak for jeres yderligere spørgsmål om ophavsretten.

Martinus ønskede, at det er Martinus Institut, der udgiver og gør hans værk tilgængeligt. Hans værk består både af skrift, lyd og billeder.

Vi er på Martinus Institut i gang med at drøfte spørgsmålet om Martinus´ materiale på internettet. Indtil vi kan vende tilbage med et uddybende svar, vil vi blot henvise til det svar, vi sendte jer for nyligt. (som inte var svar på fråga om ljudupptagningar)

Med venlig hilsen

Rådet for Martinus Institut

*******************

Och vi svarade med vändande post:

Bästa rådsmedlemmar för Martinus Institut!

Tack för svarsmail, som vi inte upplever som ett svar.

Vi har ställt en fråga om hur det ställer sig rent juridiskt med de privata ljudupptagningar som Martinus tillät privatpersoner göra under hans föredrag. Alltså: Kan de privata ljudupptagningarna rent juridiskt ingå under Martinus Instituts copyrighträtt? Martinus hade ju inga restriktioner om hur de skulle kunna få användas eller spridas. Ej heller hade han några motkrav av dessa privatpersoner.

Om ni vill att vi skall kunna respektera de av er uppsatta copyrightlagarna, så kräver det ju ömsesidig respekt. Vi har bett om klargörande konkret juridiskt bindande svar angående publicering av dessa bandupptagningar, vilket vi ännu inte fått.

Ni har nu startat en juridisk rättsprocess mot fyra danska personer där ni kräver dem på skadestånd på närmare en miljon kronor för att ni anser att de har brutit mot copyrightlagen. Eftersom vi varken vill skada Saken, gå emot copyrighträtten eller få framtida stämningar på halsen har vi alltså nu redan i förväg ställt en fråga angående de privata ljudupptagningar från Martinus föredrag som vi har fått av privatpersoner: Kan de verkligen rent juridiskt anses gå under Martinus Instituts copyrighträtt? Eller har vi rent juridiskt rätt att publicera sådana ljudupptagningar offentligt på vår hemsida Martinusportal.se?

Martinus gav tillstånd till dessa bandupptagningar till människor som kom på hans föredrag utan några som helst restriktioner eller motkrav. Ingen kan väl tro att Martinus moral inte följde de kosmiska lagarna, så som han uttryckt det i ”Gavekultur” kap. 8:

Der findes mangfoldige former for overførelser af værdier fra det ene menneske til det andet, der officielt går under begrebet ’gaveydelser’, men der findes i virkeligheden absolut kun een eneste måde, ved hvilken en værdioverførelse fra det ene menneske til det andet, kosmisk set, er en absolut gaveydelse. Denne måde manifesteres kun, når gaveydelsen er identisk med en absolut hundrede procents frigivelse af en værdis overførelse fra giveren til modtageren. Hvis der er blot den allermindste skygge af forventning om gengældelse på en eller anden måde, da er overførelsen i virkeligheden kun en maskeret forretning.
Da er ’gaven’ jo kun en salgsvare, for hvilken den forventede gengældelse er ’betaling’.” (vår kursiv. Översättning till svenska se nedan)


Enligt våra nära släktingar som vi har diskuterat detta med, en advokat och en jurist, så kan man inte kräva en gåva tillbaka i efterskott av någon som fått det som en fri gåva utan motkrav. Och ett sådant återtagande kan absolut inte heller krävas tillbaka av någon som inte gett bort gåvan, alltså i detta fall av Martinus Instituts ständigt växlande rådsmedlemmar.

Ni har anlitat Köpenhamns största advokatfirma så det kan ju inte vara svårt för er att få ett juridiskt gällande svar på denna fråga som idag — och även i framtiden — har ett stort allmänintresse för kosmologi-intresserade som vill föra ut kosmologin ut i världen. Det moraliskt gällande svaret har ju Martinus redan givit ovan.

Vänligen ge oss ett juridiskt klargörande konkret besked från en juridiskt kunnig advokat på vår konkret ställda enkla fråga till er:
Kan de av privata personer upptagna ljudupptagningarna av Martinus föredrag — som Martinus inte gav några restriktioner till hur de fick användas — rent juridiskt ingå under Martinus Instituts copyrighträtt? Och om så skulle vara fallet, ge oss en juridiskt gällande skriftlig motivering till det från en auktoriserad jurist.

Med all respekt

Marja och Anders

Martinusportal – Martinus kosmologi – Tredje Testamentet
http://martinusportal.se/

Vägen till invigning; Gåvokultur kap 8:

”Det finns mångfaldiga former för överförande av värden från den ena människan till den andra, vilka officiellt går under beteckningen ’gåvor’, men det finns i verkligheten absolut endast ett sätt, på vilket överförandet av ett värde från den ena människan till den andra, kosmiskt sett, är en absolut gåvoprestation. Detta sätt manifesteras endast när gåvoprestationen är identisk med en absolut hundraprocentig frigivning av ett värdes överförande från givaren till mottagaren. Om det finns blott den minsta lilla skugga av förväntan om återgäldande på ett eller annat sätt, så är överförandet i verkligheten bara en maskerad affär. Då är ’gåvan’ ju bara en försäljningsvara, för vilken det förväntade återgäldandet utgör ’betalning’.”

*******************

2013-05-08 Nu har det gått 13 dagar sedan vi skickade vår fråga igen, utan något svar från MI:s rådsmedlemmar.

Men nu skrev de ju så vänligt att: ”Hvis man fortsat er i tvivl, efter at man har læst disse vejledninger, er man velkommen til at spørge Instituttet.”

Så kanske har vårt mail gått vilse i cyberspace och inte nått MI? Kanske vi skall skicka den igen? Ja, vi gör väl det.

*******************

2013-05-11 Tydligen lönar det sig att tjata, för igår fick vi ett svar:Från: Info MI [mailto:xxxx@martinus.dk]
Skickat: den 10 maj 2013 10:01
Till: Martinusportal.se
Ämne: Re: NYTT FÖRSÖK: Ytterligare frågor angående copyright till Rådet för MIKære Marja og Anders

I spørger, hvordan det forholder sig med at offentliggøre Martinus´ foredrag, som privatpersoner har optaget på bånd.

Vi kan oplyse jer om, at Martinus´ foredrag i lydform også er omfattet af ophavsretten, både ifølge Ophavsretsloven og ifølge Martinus selv.

Følgende gælder for foredrag:

Foredragsholderen har ophavsretten til foredraget. Det betyder, at Martinus Institut har ophavsretten til Martinus´ foredrag, idet Martinus har overdraget sin ophavsret til Martinus Institut.

At foredragsholderen giver tilhørere lov til at optage foredraget er ikke ensbetydende med et samtykke til distribution eller videregivelse.

Det er nødvendigt med et særskilt samtykke til videregivelse eller distribution af det optagede materiale. Det betyder, at man skal have tilladelse fra Martinus Institut til at lægge Martinus´ foredrag på Internettet eller på anden måde offentliggøre det.

Der findes både båndoptagelser, som Martinus har givet tilladelse til, og båndforedrag, der er optaget uden tilladelse.

I de tilfælde, hvor Martinus gav en person tilladelse til at optage hans foredrag, var det kun en tilladelse til privat brug. Det vil sige, at personen kunne aflytte båndet og dermed gen-høre foredraget privat hjemme hos sig selv.

Martinus har ikke givet nogen tilladelse til at videreoverdrage eller gøre et båndoptaget foredrag tilgængeligt for offentligheden.

I de tilfælde, hvor en person har optaget et foredrag uden Martinus´ vidende, har personen slet ingen ret til foredraget, der er optaget.

Martinus Institut giver ikke nogen tilladelse til at offentliggøre foredrag af Martinus, hverken på hjemmesider eller på andre måder.

Venlig hilsen

Rådet for Martinus Institut

*******************

Öppet svar til rådsmedlemmarna för Martinus Institut 2013-05-12:

Willy Kuijper, Per Jan Neergaard, Jacob Kølle Christensen,Liesel Lind, Trine Möller, Peter Bendtsen, Solveig Langkilde, Ole Therkelsen och Svend Erik RævdalKära rådsmedlemmar och övriga beslutsfattare!Tack för svar!

När vi läste upp ert svar för våra nära släktingar, en jurist och en advokat, fick de sig ett gott skratt (latter). De sa att ”det där svaret är inget svar från någon juridiskt kunnig person! Ingen jurist skulle ta sig an ett sådant mål. För man kan inte komma med krav i efterhand på copyrighträttigheter på bandupptagningar av offentliga föredrag - varken av föredragshållaren eller några ’arvtagare’. Speciellt inte om föredragshållaren tillåtit det, vilket ju Martinus har gjort utan förbehåll. Man kan inte efteråt av några arvtagare påstå att ljudupptagningen bara var för privat bruk eller inspelade olovligt, då måste man kunna visa upp ett skriftligt avtal om sådant. Läser man dessutom både testamentet och gåvobrevet står där inget om några testamenterade rättigheter till ljudband.” Det är bara en bluff som Institutet kör med, sa båda. Och en dansk vän skriver att en dansk advokat inte är dummare än en svensk!

Så det var tråkigt att ni inte svarade juridiskt seriöst på vår seriösa fråga. Detta innebär naturligtvis att vårt förtroende för er nu är nere på ett minimum.
Vi har respekterat copyrightlagen i alla år, men vi kan inte respektera ett institut som maktfullkomligt skriver egna lagar allt efter sina egna kontrollbehov. Sådant får oss att tänka på auktoritära sekter som vill ha totalkontroll över inbillade medlemmar. Ni kan inte bestämma över någon fri individ, varken med juridiska eller moraliska påbud.

Läser man de olika forum där de senaste månadernas händelser diskuteras får man lätt intrycket att ni under många år utövat både censur och maktmedel mot olika kreativa personer eller grupper bland de kosmologi-intresserade, som på olika sätt arbetat med att sprida kosmologin till omvärlden. Vi upplever att ni fullkomligt tappat människornas tillit för att seriöst kunna förvalta Martinus arv.

Martinus gråter i sin himmel!

Hälsningar

Marja & Anders

Martinusportal – Martinus kosmologi – Tredje Testamentet http://martinusportal.se/

Anders har skrivit en längre slutsats om hur vi upplever situationen: Vad är rådet för MI redskap för – mörker eller ljus?